Finlex

Bedömning av likabehandling

Verktyg för bedömning av likabehandling

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Vem omfattas av skyldigheten att göra bedömningar?

yhtenvertaisuus-02Är ni en

  1. myndighet
    Med myndigheter avses i denna lag statliga myndigheter, kommunala myndigheter, självständiga offentligrättsliga inrättningar och riksdagens ämbetsverk samt myndigheterna i landskapet Åland när de tillämpar författningar som hör till rikslagstiftningen. Vad som föreskrivs om myndigheter ska också tillämpas på andra organ som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.
  2. utbildningsanordnare
    Med utbildningsanordnare avses i denna lag den som anordnar undervisning eller utbildning som grundar sig på lag.
  3. eller en arbetsgivare?
    Med arbetsgivare avses i denna lag den som har anställda i arbetsavtalsförhållande eller offentligrättslig anställning. Vad som i denna lag föreskrivs om arbetsgivare ska också tillämpas på användarföretag som avses i 1 kap. 7 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och 1 kap. 8 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) när de i fråga om inhyrda arbetstagare utövar sin rätt att leda och övervaka arbetet samt på dem som ordnar arbetspraktik eller någon annan motsvarande verksamhet till den del de utövar rätt att leda och övervaka arbetet.

Bedömning av likabehandling i diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen gäller skyldigheten att främja likabehandling för myndigheter, utbildningsanordnare arbetsgivare.

Myndighet

Enligt 5 § i diskrimineringslagen ska myndigheterna bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av myndighetens verksamhetsmiljö, resurserna och de övriga omständigheterna. Varje myndighet ska ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Skyldigheten att utarbeta en plan gäller inte för den evangelisk-lutherska kyrkan, den ortodoxa kyrkan eller de privata aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter och som regelbundet har färre än 30 anställda.

En myndighet är enligt diskrimineringslagen skyldig att utarbeta en likabehandlingsplan ur såväl myndighetsverksamhets- som arbetsgivarsynvinkel (verksamhet och personalpolicy). Planen borde innehålla en bedömning av likabehandlingsläget, en beskrivning av de metoder som använts för att göra bedömningen och konkreta åtgärder för att främja likabehandling i myndighetsverksamheten och på arbetsplatsen.

Utbildningsanordnare

Enligt 6 § i diskrimineringslagen ska utbildningsanordnare och de läroanstalter de är huvudmän för bedöma hur likabehandling uppnås i deras verksamhet och vidta åtgärder som behövs för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av läroanstaltens verksamhetsmiljö, resurser och övriga omständigheter. En utbildningsanordnare ska se till att varje läroanstalt har en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling.

Utbildningsanordnarna och de läroanstalter de är huvudmän för ska ge eleverna och deras vårdnadshavare samt de studerande eller deras företrädare möjlighet att bli hörda om de främjande åtgärderna.

En utbildningsanordnare har också en skyldighet att bedöma likabehandling ur arbetsgivarsynvinkel.

Arbetsgivare

Enligt 7 § i diskrimineringslagen ska arbetsgivaren bedöma uppnåendet av likabehandling på arbetsplatsen och med beaktande av arbetsplatsens behov utveckla arbetsförhållandena och de rutiner som efterföljs vid rekrytering och fattande av beslut som rör personalen. De främjande åtgärderna ska vara effektiva, ändamålsenliga och proportionerliga med beaktande av verksamhetsmiljön, resurserna och de övriga omständigheterna.

En arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. De främjande åtgärderna och deras genomslagskraft ska behandlas i samråd med personalen eller dess företrädare.

En förtroendeman som valts enligt ett arbets- eller tjänstekollektivavtal eller, om en sådan inte valts, ett förtroendeombud som avses i arbetsavtalslagen eller någon annan företrädare för personalen som medverkat i planeringen av likabehandlingsåtgärderna har rätt att på begäran få veta vilka åtgärder arbetsgivaren vidtagit för att främja likabehandling på arbetsplatsen. Även arbetarskyddsfullmäktige har den rätten.

Nästa kapitel: