Finlex

Bedömning av likabehandling

Verktyg för bedömning av likabehandling

Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft 1.1.2015. Syftet med lagen är att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat skyldigheten för olika aktörer att bedöma och främja likabehandling vad gäller personal och den övriga verksamheten.