Finlex

Bedömning av likabehandling

Verktyg för bedömning av likabehandling

Icke-diskrimineringstest

Förekommer diskriminering på din arbetsplats? Hur väl beaktas mångfald i arbetsgemenskapen och kundkretsen i er verksamhet? Har ni kunskap och färdigheter att utveckla tjänsterna till jämlikare tjänster?

Genom att besvara detta test kan du få en bild av likabehandlingssituationen i er organisation. Välj det svarsalternativ som bäst motsvarar situationen på din arbetsplats.

Ni kan dra nytta av enkäten i likabehandlingsplaneringen t.ex. genom att jämföra varandras uppfattningar om situationen i er arbetsgemenskap.

1

En kund med dåliga kunskaper i finska vill ha närmare uppgifter om er service. Vilka möjligheter har ni att ge kunden rådgivning?

2

Hur förhåller sig er organisation till rekrytering av arbetstagare med minoritetsbakgrund (t.ex. etniska minoriteter, sexuella minoriteter, könsminoriteter)?

3

Er organisation fattar ett beslut om att anställa en praktikant för ett halvt år till er arbetsplats. En av sökandena är en studerande med romsk bakgrund.

4

Någon på er arbetsplats föreslår att ni deltar i ett upplevelseevent, vars syfte är att själv uppleva hur det känns att uträtta ärenden om man är blind.

5

Hur har olika begränsningar hos kunderna beaktats i planeringen av informationen (broschyrer, webbsidor osv.)?

6

Hur lätt är det att röra sig med rullstol på er arbetsplats?

7

En ny arbetstagare anställs till arbetsgemenskapen. En annan arbetstagare berättar att han sett den nya arbetstagaren besöka en bar för homosexuella under veckoslutet.

8

Hur förhåller sig din arbetsgemenskap till kunder med invandrarbakgrund?

9

Hur behandlas likabehandling i organisationens interna dokument (årsplaner, resultatmål, tillämpningsanvisningar)?

10

Möten med kunder med minoritetsbakgrund kan väcka frågor. På vilket sätt ges den myndighet som ansvarar för kundbetjäningen handledning i praktiska problem?

11

Med vilka metoder görs uppföljningen av uppnåendet av likabehandling i din organisation?

12

En kund vill ge negativ respons på möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att uträtta ärenden vid ämbetsverket. Hur förhåller sig ämbetsverket till responsen?

13

Seta rf:s lokalförening tar ett initiativ till att ändra era könsuppdelade toaletter till unisextoaletter som lämpar sig för könsminoriteter. Hur reagerar din organisation på situationen?

14

Hur behandlar er organisation diskriminering mellan arbetstagarna?

15

En ålderstigen arbetstagare upplever att hon stängs ute från den unga arbetsgemenskapen. Hur kan arbetstagaren påverka situationen?

1 / 15