Finlex

Bedömning av likabehandling

Verktyg för bedömning av likabehandling

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

Varför?

yhtenvertaisuus-01Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft 1.1.2015. Syftet med lagen är att främja likabehandling och förebygga diskriminering samt att effektivisera rättssäkerheten för den som utsatts för diskriminering. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat skyldigheten för olika aktörer att bedöma och främja likabehandling vad gäller personal och den övriga verksamheten.

Verktyget för bedömning av likabehandling är avsett som ett hjälpmedel för aktörer som arbetar för att främja likabehandling. Det innehåller

  1. information om innehållet i diskrimineringslagen
  2. tankar om vad de olika aktörerna borde bedöma i bedömningen av likabehandling
  3. exempel på frågor som gäller olika grupper som riskerar att diskrimineras
  4. exempel på utveckling av en organisations funktioner ur likabehandlingssynvinkel
  5. exempel på metoder med vilka det är möjligt att bedöma likabehandling och
  6. tips på hur man övergår från bedömning till upprättande och genomförande av en likabehandlingsplan.

Vad är nyttan av att bedöma och främja likabehandling?

Syftet med en bedömning av likabehandling är att identifiera diskriminering och ta fram medel med vilka likabehandlingen på arbetsplatsen och i verksamheten kan förbättras. Utifrån bedömningen har en myndighet, en utbildningsanordnare eller en arbetsgivare möjlighet att vidta effektiva åtgärder för att förebygga diskriminering, ingripa mot diskriminering och främja likabehandling av olika grupper. Systematiskt främjande av likabehandling bidrar till jämlika möjligheter för alla arbetstagare och serviceanvändare att delta och påverka verksamheten. Detta arbete förebygger diskriminering, förbättrar den interna växelverkan i organisationerna, ökar tryggheten och hjälper organisationerna att dra nytta av de fördelar som följer av mångfald. Främjande av likabehandling förbättrar förutom det sociala klimatet också arbetseffektiviteten och -lönsamheten och i vidare utsträckning rättvisan i samhället. Varje arbetsplats som främjar likabehandling bidrar till ett diskrimineringsfritt Finland.

Nästa kapitel: