Finlex

Yhdenvertaisuuden arviointi

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laissa säädetään muun muassa eri toimijoiden velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta henkilöstön ja muun toiminnan osalta.

Yhdenvertaisuuden arviointi

Miksi?

yhtenvertaisuus-01Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Laissa säädetään muun muassa eri toimijoiden velvollisuudesta arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta henkilöstön ja muun toiminnan osalta.

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu on tarkoitettu apuvälineeksi yhdenvertaisuuden edistämistyötä tekeville toimijoille. Se sisältää

 1. tietoa yhdenvertaisuuslain sisällöistä
 2. ajatuksia siitä mitä eri toimijoiden tulisi arvioida arvioidessaan yhdenvertaisuutta
 3. esimerkkejä eri syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin liittyvistä kysymyksistä
 4. esimerkkejä organisaation toimintojen kehittämisestä yhdenvertaisuuden näkökulmasta
 5. esimerkkejä menetelmistä joiden avulla yhdenvertaisuutta voidaan arvioida
 6. sekä vinkkejä siihen, miten arvioinnista edetään yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen.

Mitä hyötyä yhdenvertaisuuden arvioimisesta ja edistämisestä on?

Yhdenvertaisuuden arvioimisen tarkoituksena on tunnistaa syrjintää sekä keinoja joiden avulla työpaikan ja toiminnan yhdenvertaisuutta voidaan parantaa. Arvioinnin pohjalta viranomaisen, koulutuksen järjestäjän tai työnantajan on mahdollista toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä syrjinnän ehkäisemiseksi, siihen puuttumiseksi ja eri ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuuden suunnitelmallinen edistäminen tukee kaikkien työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Se ennalta ehkäisee syrjintää, parantaa organisaatioiden sisäistä vuorovaikutusta, lisää turvallisuutta ja auttaa organisaatiota hyödyntämään monimuotoisuuden mukanaan tuomia etuja. Yhdenvertaisuuden edistäminen parantaa sosiaalisen ilmapiirin lisäksi myös työn tehokkuutta ja tuottavuutta sekä laajemmin yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Jokainen yhdenvertaisuutta edistävä työpaikka on panostus syrjimättömän Suomen puolesta.

Keitä arviointivelvollisuus koskee?

yhtenvertaisuus-02Oletteko

 1. viranomainen
  Viranomaisella tarkoitetaan tässä laissa valtion viranomaisia, kunnallisia viranomaisia, itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja eduskunnan virastoja sekä Ahvenanmaan maakunnan viranomaisia niiden soveltaessa valtakunnan lainsäädäntöön kuuluvia säädöksiä. Mitä viranomaisesta säädetään, sovelletaan myös muuhun julkista hallintotehtävää hoitavaan.
 2. koulutuksen järjestäjä
  Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan tässä laissa sitä, joka järjestää lakiin perustuvaa opetusta tai koulutusta.
 3. tai työnantaja?
  Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä, jonka palveluksessa on henkilöitä työsuhteessa tai julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Mitä tässä laissa säädetään työnantajasta, sovelletaan myös työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 7 §:ssä ja merityösopimuslain (756/2011) 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun käyttäjäyritykseen tämän käyttäessä vuokratyöntekijöihin työnjohto- ja valvontaoikeutta samoin kuin työharjoittelun ja muun vastaavan toiminnan järjestäjään siltä osin kuin tämä käyttää työnjohto- ja valvontaoikeutta.

Yhdenvertaisuuden arvioiminen yhdenvertaisuuslaissa

Yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuudet koskevat yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä sekä työnantajia.

Viranomainen

Viranomaisen on yhdenvertaisuuslain 5 § mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava viranomaisen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Viranomaisella on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvollisuus suunnitelman laatimiseen ei koske evankelis-luterilaista kirkkoa, ortodoksista kirkkoa eikä julkista hallintotehtävää hoitavaa sellaista yksityistä, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähemmän kuin 30 henkilöä.

Viranomainen on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollinen tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman sekä viranomaistoiminnan että työnantajan näkökulmista (toiminta ja henkilöstöpolitiikka). Suunnitelman tulisi sisältää arvio yhdenvertaisuustilanteesta, kuvaus menetelmistä joiden avulla arviointia on tehty sekä konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi viranomaistoiminnassa ja työpaikalla.

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on yhdenvertaisuuslain 6 § mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.

Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus arvioida yhdenvertaisuutta myös työantajan näkökulmasta.

Työnantaja

Työnantajan on yhdenvertaisuuslain 7 § mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on myös oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla.

Mitä arvioidaan?

yhtenvertaisuus-03Yhdenvertaisuuslain sisällöt liittyvät yhdenvertaisuuden edistämiseen (luku 2), syrjinnän kieltoihin (luku 3) sekä syrjinnän uhrin oikeusturvaan. Yhdenvertaisuuden arviointi voi sisällöllisesti jakautua kahteen osa-alueeseen jotka ovat:

 1. Syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen
 2. Yhdenvertaisuuden edistäminen

Syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen

Yhdenvertaisuuslain yksi keskeisistä tavoitteista on ehkäistä syrjintää. Syrjinnän tunnistaminen on tärkeä osa yhdenvertaisuuden arvioimista. Arviointia tehtäessä olisi hyvä tietää: mitä syrjintä eri muodoissa yhdenvertaisuuslain mukaan tarkoittaa, mikä on kiellettyä syrjintää ja mikä laillista erilaista kohtelua, mitä tarkoitetaan positiivisella erityskohtelulla, mitä tarkoitetaan kohtuullisilla mukautuksilla ja minkälaista syrjintää eri väestöryhmien kohdalla esiintyy.

Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

Syrjinnän ilmenemisen arviointia voidaan tehdä sekä henkilöstöpolitiikan että toiminnan osalta. Arvioinnissa voidaan pyrkiä vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Esiintyykö organisaatiossa tai sen palveluissa syrjintää sen eri muodoissa?
 • Miten syrjinnän ilmeneminen on havaittu?
 • Millaisiin ryhmiin se kohdistuu?
 • Millaisia menettelytä syrjintätilanteisiin puuttumiseksi on käytössä?
 • Miten vaikuttavia ne ovat?
 • Millaisia muita toimenpiteitä syrjinnän ehkäisemiseksi on käytössä? (asenteisiin vaikuttaminen jne.)
 • Millaista tieto syrjinnästä organisaation toimialalla on saatavilla?
 • Saavatko vammaiset henkilöt asianmukaisia kohtuullisia mukautuksia?
 • Huomioidaanko syrjimättömyys työpaikkailmoituksissa?

Yhdenvertaisuuslaki määrittelee myös sallitun erilaisen kohtelun. Kaikki erilainen kohtelu joka perustuu henkilöön liittyvään syyhyn, kuten terveyden tilaan, ikään, kansalaisuuteen jne. ei lain mukaan ole syrjintää. Yhdenvertaisuuslain 11 §:n mukaan erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Esimerkiksi tupakka-, alkoholi- ja liikennelainsäädännössä on säädetty erilaisista ikärajoista ja vaatimuksista.

Myös muulla kuin lakiin perustuvalla erottelulla voi olla perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite. Esimerkiksi nuorten syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet, erilaisten kieliryhmien yhdenvertaisuuden edistäminen tai uskonnollisille vähemmistöille annettavat avustukset eivät ole syrjintää, sillä ne pyrkivät perusoikeusnäkökulmasta hyväksyttävään päämäärän. Tällaisia päämääriä ovat esimerkiksi kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien, syrjimättömyyden ja tasa-arvon sekä lasten ja vähemmistöjen oikeuksien edistäminen.

Myöskään positiivinen erityiskohtelu jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen, ei yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaan ole syrjintää. Positiivisen erityiskohtelulla on oltava perus- ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite, sen tulee olla suunniteltua, oikeasuhtaista ja tilapäistä. Positiivista erityiskohtelua on esimerkiksi rekrytointitoimenpiteet joilla pyritään lisäämään aliedustettuun ryhmään kuuluvien (esimerkiksi maahanmuuttajat) henkilöiden osuutta henkilöstössä. Positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan saa muodostua muita henkilöitä syrjiväksi.

Erilainen kohtelu työssä ja työtehtävään valittaessa on yhdenvertaisuuslain 12 §:n mukaan oikeutettua, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Esimerkiksi papin virkaa täytettäessä voidaan edellyttää tiettyyn kirkkokuntaan kuulumista tai kiinalaiseen ravintolaan voidaan hakea kiinalaistaustaisia työntekijöitä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintää on

Määritelmä Esimerkki
Välitön syrjintä (10 §):
henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai voitaisiin kohdella vastaavassa tilanteessa
 

Elinkeinonharjoittaja kieltäytyy päästämästä vammaista henkilöä liiketiloihinsa

Välillinen syrjintä (13 §):
näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella
 

Työhönotossa edellytetään täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka se ei työn tekemisen kannalta ole välttämätöntä.

Häirintä (14 §):
Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen jolla luodaan henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.
 

Loukkaustarkoituksessa esitetyt rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan työkaverin nimittely ovat esimerkkejä häirinnästä.

Ohje tai käsky syrjiä (8 §):
Syrjintään liittyvä tai syrjinnän aikaansaamiseksi annettu opastus, toimintaohje tai velvoite.
 

Ravintolan johtaja käskee eteisvahtimestareita varmistamaan että tiettyihin väestöryhmiin kuuluvat henkilöt eivät pääse ravintolaan

Kohtuullisten mukautusten epääminen (15 §):
Viranomainen, koulutuksen järjestäjä, työnantaja sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoaja joka jättää tekemättä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, joilla vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus turvataan, syyllistyy syrjintään.
 

Työnantaja kieltäytyy tarvittavista kohtuullisista järjestelyistä, joita vammainen työnhakija tarvitsisi osallistuakseen työpaikkahaastatteluun

Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto (17 §):
Työnantaja ei saa avoimesta työpaikasta, virasta tai tehtävästä ilmoittaessaan oikeudettomasti edellyttää hakijoilta tässä laissa tarkoitettuja henkilöön liittyviä ominaisuuksia tai seikkoja.
 

Linja-autoyhtiö edellyttää kuljettajanpaikkaa koskevassa hakuilmoituksessaan hakijoilta Suomen kansalaisuutta

Vastatoimen kielto (16 §):
Henkilöä ei saa kohdella epäsuotuisasti eikä hänelle kielteisiä seurauksia aiheuttavalla tavalla sen vuoksi, että hän on vedonnut yhdenvertaisuuslaissa säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, osallistunut syrjintää koskevan asian selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.
 

Työnantaja siirtää työntekijän toisiin vähemmän vaativiin työtehtäviin hänen ilmoitettuaan syrjintäkokemuksesta työsuojeluviranomaiselle

 

Syrjinnän seuranta ja arkaluontoisten tietojen käsittelyn kielto

Syrjintätiedon keräämisessä on hyvä tuntea yksityisyyden suojaan koskevaa sääntelyä. Henkilötietolaki turvaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaan liittyviä perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä. Lakia sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn ja se sisältää muun muassa kiellon arkaluontoisten tietojen käsittelystä. Henkilötietolaki ei kuitenkaan estä syrjintään liittyvän tiedon keräämistä, kunhan kerättävä tieto ei luonteeltaan henkilötietoa. Yhdenvertaisuuden arviointia tehtäessä onkin tärkeä muistaa että:

 1. Eri menetelmillä kerättävät tiedot eivät saa muodostaa henkilötietoja tai henkilörekisteriä
 2. Yhdenvertaisuuskyselyt tulee toteuttaa anonyymeina
 3. Kyselyissä on syytä varmistaa, että vastauksia ei voida jonkin muun muuttujan (kuin nimi) perusteella yhdistää tiettyyn henkilöön

Mikä on henkilötieto?

 1. henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi;
 2. henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä;
 3. henkilörekisterillä tarkoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta kustannuksitta;

Arkaluontoiset henkilötiedot

Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:

 1. rotua tai etnistä alkuperää;
 2. henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista;
 3. rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;
 4. henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;
 5. henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka
 6. henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia

Syrjintä eri väestöryhmissä

Jokainen ihminen voi joutua kohtaamaan syrjintää tai ennakkoluuloja jonkin hänen liittyvän syyn kuten iän, uskonnon, terveydentilan jne. perusteella. Syrjinnälle erityisen alttiita ovat henkilöt jotka kuuluvat ryhmiin joihin kohdistuu negatiivisia stereotypioita ja ennakkoluuloja. Vaikka syrjinnän mekanismit ovat usein samanlaisia, syrjintä tilanteet vaihtelevat eri ryhmien kohdalla. Eri ryhmien erityskysymysten tunteminen voi auttaa tunnistamaan syrjintää.   Seuraavassa esimerkkejä syrjinnästä ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavista tekijöistä syrjintäperusteiden osalta:

Esimerkkejä syrjinnän kokemuksista eri väestöryhmissä

Romanit

 • Romaneihin kohdistuvat ennakkoluulot heikentävät romanien yhdenvertaisia mahdollisuuksia työllistyä
 • Romanilapsia kiusataan kouluissa muita lapsia enemmän
 • Romaniperheelle asetetaan erityisehtoja kun he vuokraavat asunnon / vuokra-asuntoa ei myönnetä lainkaan
 • Työpaikalla tai kaupassa tapahtuvasta varkaudesta syytetään helposti ensimmäiseksi romanityöntekijää tai -asiakasta

Saamelaiset

 • Kunta kieltäytyy tarjoamasta saamenkielistä päivähoitoa tai vanhustenhoitoa vaikka siihen olisi tarvittavat resurssit
 • Saamelaisiin kohdistuu vihapuhetta internetissä
 • Saamelaisnuorten kokevat syrjintää kulttuurisen taustansa takia

Maahanmuuttajat

 • Näkyviin vähemmistöihin (tummaihoiset ja muut valtaväestöstä ulkonäöltään poikkeavat) kuuluviin henkilöihin kohdistuu rasistista nimittelyä ja väkivaltaa julkisilla paikoilla
 • Kielitaitovaatimukset asetetaan vaatimukseksi työssä, jossa ne eivät ole työn tekemisen kannalta välttämättömiä
 • Henkilön, jolla on vieraskielinen nimi tai joka puhuu murtaen suomea, on vaikeampi työllistyä kuin kantasuomalaisen

Vammaiset

 • Pyörätuolilla liikkuva henkilö ei pääse esteellisiin kauppoihin, työpaikkoihin tai luokkahuoneisiin, vaikka kohtuullisilla toimilla pääsy olisi järjestettävissä
 • Huonokuuloinen henkilö ei kuule keskustelua meluisassa kokousympäristössä ja häneltä evätään induktiosilmukan käyttö
 • Näkövammainen henkilö ei voi osallistua yliopiston pääsykokeeseen, koska koe perustuu näkemiseen, vaikka itse opintoura ja opintojen suorittaminen olisivat hänelle mahdollisia

Seksuaalivähemmistöt

 • Henkilö ei uskalla tuoda samaa sukupuolta olevaa partneriaan työyhteisön tietoon, koska pelkää syrjintää
 • Homoseksuaaleihin kohdistuu viharikollisuutta
 • Seksuaalivähemmistöihin kuuluva nuori/ aikuinen joutuu kuuntelemaan loukkaavia vitsejä koulussa/työpaikalla

Lapset ja nuoret

 • Lapsia ja nuoria ei kuulla heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehtäessä
 • Nuorten heikompi asema työmarkkinoilla
 • Kouluissa esiintyvä syrjintä, kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä

Vanhukset ja ikääntyneet

 • Vanhukset kokevat että heidät nähdään sairaina tai kyvyttöminä vaikuttamaan heidän omaa elämäänsä koskeviin ratkaisuihin
 • Ikääntyneiden kohtaa syrjintä työmarkkinoilla
 • Vanhusten tarpeiden ohittaminen sähköisiä palveluita suunniteltaessa

Uskonnolliset ja vakaumukselliset ryhmät

 • Henkilön vaatetukseen tai uskonnonharjoittamiseen liittyviä tekijöitä pidetään esteenä henkilön työnteolle silloin kun ne tosiasiallisesti eivät sitä ole
 • Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kohtaavat ennakkoluuloja ja heidän on vaikeampi työllistyä
 • Uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuu viharikollisuutta (väkivalta ja ilkivallanteot)

Moniperusteinen syrjintä

 • Romanivanhus tulee syrjityksi niin romanina kuin vanhuksena
 • Vammaista maahanmuuttajaa ei oteta työvoimapoliittiselle kotoutumiskurssille, koska hänen työllistymismahdollisuutensa katsotaan olevan muita huonommat
 • Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on korkeampi riski tulla kiusatuksi päivähoidossa tai koulussa
 • Seksuaalivähemmistöön kuuluvan vanhuksen kumppania ei tunnusteta perheenjäseneksi sairaan – tai vanhuksenhuollossa

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuden edistäminen on syrjintää ja siihen puuttumista laajempi asiakokonaisuus. Yhdenvertaisuutta ja sen edistämistä voidaan arvioida esimerkiksi eri väestöryhmien yhdenvertaisuuden (syrjintäperustelähtöinen tarkastelu), organisaation toimintojen tai hyvien väestösuhteiden näkökulmista. Yhdenvertaisuutta arvioitaessa on hyvä kiinnittää huomiota sekä muodollisen että tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumiseen työyhteisössä ja toiminnassa.

Muodollinen yhdenvertaisuus

Muodollisen yhdenvertaisuuden toteutuminen tarkoittaa sitä, että samanlaisessa tapauksessa ihmisiä tulee kohdella samalla tavoin ilman syrjintää.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen voi merkitä poikkeamista samanlaisen kohtelun periaatteesta, jotta heikommassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi. Tämä edellyttää niiden olosuhteiden muuttamista, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Positiivinen erityiskohtelu

Positiivinen erityiskohtelu on keino tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttamiseen ja syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseen tai poistamiseen. Se mahdollistaa henkilöön liittyvän syyn huomioimisen esimerkiksi rekrytoinnissa, oppilaanotossa tai palveluiden tarjonnassa. Käytännössä positiivisessa erityskohtelussa on kyse tietyn heikommassa asemassa olevan ryhmän (esim. lapset tai vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavista toimenpiteistä.  Nuorten työnvälityspalvelut, ikäihmisten nopeutettu menettely sosiaalipalveluiden tarpeen arvioinnissa tai oppilaitosten kielikiintiöt ovat esimerkkejä positiivisesta erityiskohtelusta. Positiivinen erityiskohtelun tulee olla tavoitteisiinsa nähden oikeasuhtaista eikä se saa muodostua toisia ryhmiä syrjiväksi.

Kohtuullinen mukauttaminen

Kohtuullisilla mukautuksilla turvataan vammaisten henkilöiden tosiasiallista yhdenvertaisuutta erilaisissa tilanteissa.  Kohtuullisten mukautusten tekeminen on yhdenvertaisuuslain mukainen velvollisuus jonka laiminlyönti katsotaan yhdeksi syrjinnän muodoksi. YK:n vammaisyleissopimuksen mukaan kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan yksittäistapauksissa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja joilla varmistetaan vammaisten ihmisten mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Ryhmäkohtainen tarkastelu

Ryhmäkohtaisen arvioinnin ideana on pohtia sitä, onko eri taustoista tulevilla henkilöillä yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia organisaatiossa tai käyttää sen tuottamia palveluita? Arvioinnin yhteydessä voi myös pyrkiä tunnistamaan keinoja, joilla eri taustoista tulevien henkilöiden yhdenvertaisuutta voidaan edistää. Arvioinnin tekemisen edellytyksenä on se, että organisaatiossa on riittävästi tietoa ja osaamista ryhmien erityiskysymyksistä. Tietoisuutta voidaan lisätä esimerkiksi kouluttamalla henkilökuntaa ja ottamalla arviointiin mukaan eri ryhmiä edustavia kansalaisjärjestöjä.

Arvioinnin alkuun pääsemistä voi helpottaa taulukossa esitettyjen esimerkkikysymysten pohtiminen.

Arvioinnin kohde Henkilöstön yhdenvertaisuus Toiminnan yhdenvertaisuus
Ikä
 • Ovatko eri-ikäiset työntekijät yhdenvertaisia työpaikalla?
 • Osataanko eri-ikäisten vahvuuksia hyödyntää?
 • Tunnistetaanko eri-ikäisten tarpeet palveluissa ja viestinnässä?
 • Onko ikäryhmien välillä eroja palveluiden käyttöasteessa?
Alkuperä ja kansalaisuus
 • Onko etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi avointa työpaikkaa täytettäessä?
 • Millaisin toimenpitein etnistä yhdenvertaisuutta voidaan edistää työuran aikana?
 • Onko saamelaisten ja romanien erityiskysymyksiä pohdittu toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa?
 • Miten etnisten vähemmistöjä tosiasiallisia mahdollisuuksia käyttää palveluita voidaan edistää?
Kieli
 • Millaisin toimenpiteiden kielellisiä oikeuksia työpaikalla edistetään?
 • Millaisin toimenpitein vieraskielisten työntekijöiden suomen tai ruotsin kielen taitoa tuetaan?
 • Voidaanko viestintää parantaa erikielisyyden osalta (vähemmistökielet ja selkokielisyys)?
 • Miten tulkkauspalvelut toimivat?
 • Onko viittomakielenkäytön tarvetta selvitetty?
Uskonto ja vakaumus
 • Onko työntekijöiden lomasuunnittelussa huomioita eri uskontokuntia edustavien juhlapyhiä?
 • Huomioidaanko sisäisissä tarjoiluissa eri uskontojen ruokarajoituksia?
 • Kunnioitetaanko työpaikalla ihmisten uskontoa ja vakaumusta?
 • Huomioidaanko eri uskontoihin kuuluvien erityistarpeita palveluissa?
 • Kuulaanko eri uskontokuntia uskonnon harjoittamista koskevien päätösten/lakien valmistelussa?
Mielipide, poliittinen toiminta ja ammattiyhdistystoiminta
 • Hyväksytäänkö työpaikalla erilaisia mielipiteitä ja poliittisia näkemyksiä?
 • Voiko mielipide tai poliittinen toiminta tai luottamusmiehenä toimiminen vaikuttaa yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin työuralla?
 • Kerätäänkö erilaisia mielipiteitä politiikan valmistelussa
Perhesuhteet
 • Ovatko erilaisista perhetaustoista tulevat henkilöt yhdenvertaisia työpaikalla
 • Millaisia keinoja esimerkiksi työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi on käytössä?
 • Tunnistetaanko eri perhetaustoista tulevien erityistarpeita palveluissa?
Terveydentila
 • Onko terveydentila este yhdenvertaisille mahdollisuuksille työpaikalla?
 • Osataanko työntekijöiden terveydentilaa ottaa huomioon työpaikan toiminnan suunnittelussa
 • Millaisin toimenpitein asiakkaiden terveydentilaan liittyviä erityiskysymyksiä huomioidaan (esim. allergiat jne.)?
Vammaisuus
 • Millaisilla kohtuullisia mukautuksia työpaikalla on tehty?
 • Onko työpaikan järjestelmät saavutettavia kaikille työntekijöille?
 • Ovatko yhteiset kokoustilat esteettömiä?
 • Onko palveluiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta selvitetty erilaisten vammaryhmien näkökulmasta?
 • Millaisin viestintämenetelmin saavutettavuutta voidaan lisätä?
Seksuaalinen suuntautuminen
 • Voiko seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö olla avoimesti oma itsensä työpaikalla?
 • Millaisin keinoin työpaikan asenneilmapiiriin voidaan vaikuttaa?
 • Onko palvelusuunnittelussa kiinnitetty huomiota seksuaalivähemmistöön kuuluvien henkilöiden erityistarpeisiin
 • Osataanko niitä tunnistaa vai onko tarpeen konsultoida esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä edustavia järjestöjä?

Organisaation toimintojen tarkastelu

Yhdenvertaisuuden edistämistä voi myös tarkastella organisaation toimintojen kehittämisen näkökulmasta. Eri alojen organisaatioiden toiminnot eroavat luonnollisesti toisistaan. Esimerkiksi oppilaitosten toimintojen kehittäminen yhdenvertaisuuden näkökulmasta edellyttää erilaisia toimenpiteitä kuin esimerkiksi poliisin toimintojen kehittäminen. Useimmilla organisaatioilla on kuitenkin paljon yhtäläisyyksiä mitä tulee henkilöstöpolitiikan tai esimerkiksi palveluprosessin osa-alueisiin. Toimintolähtöisen arvioinnin tarkoituksena on tarkastella sitä, kuinka yhdenvertaisia organisaation eri toiminnat ovat, miten yhdenvertaisuuteen liittyvät ongelmat voidaan tunnistaa ja millaisin keinoin yhdenvertaisuutta voidaan edistää?

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan yleisiä henkilöstöpolitiikkaan ja toimintaan liittyviä toimintoja ja sitä, miten niiden yhdenvertaisuutta voidaan tavoitteellisesti edistää. Lisäksi taulukosta löytyy esimerkkejä hyvistä käytännöistä joilla asetettuihin tavoitteisiin pyritty vastamaan.

Yhdenvertaisuuden edistäminen henkilöstöpolitiikassa

Toiminta Tavoitteita Esimerkkejä käytännöistä
Johtaminen
 • Johtamisessa otetaan huomioon työpaikan henkilöstön moninaisuus
 • Yhdenvertaisuuden edistäminen sisällytetään strategisiin tavoitteisiin ja organisaation rakenteisiin
 • Moninaisuusjohtamisen koulutukset
 • Yhdenvertaisuusasiat otetaan huomioon budjetti- ja strategiavalmisteluissa
 • Yhdenvertaisuusasioiden koordinaatio annettaan tehtävää varten perustetulle ryhmällä tai vastuuhenkilöille
Rekrytointi
 • Eri ryhmiä edustavat työnhakijat kiinnostuvat organisaation työtehtävistä
 • Kaikilla päteville hakijoille on yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla valituksi
 • Vähemmistötaustaisia työntekijöitä palkataan lisää
 • Henkilöstön osaaminen monipuolistuu
 • Rekrytoinnin valvominen syrjintätesteillä
 • Rekrytointiprosessin esteettömyyden varmistaminen
 • Eri ryhmiä kannustavat työpaikkailmoitukset
 • Eri kieliä osaavan henkilökunnan rekrytoiminen
Perehdyttäminen
 • Eritaustaisten työntekijöiden perehdyttäminen ja ohjaus ovat tehokasta, monipuolista ja joustavaa
 • Henkilökohtaisen työohjaajan nimeäminen työsuhteen alkuvaiheessa
 • Perehdytysohjelmassa otetaan huomioon erilaisten työntekijöiden tarpeet
 • Kaksisuuntainen perehdytys
Henkilöstökoulutus
 • Henkilöstön osaaminen yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymyksissä paranee
 • Kielteisiä asenteita puretaan
 • Yhdenvertaisuutta ja syrjintää sekä eri ryhmiä käsittelevät kurssit henkilöstökoulutuksessa
 • Järjestöjen tarjoamiin koulutuksiin osallistuminen
 • Yhdenvertaisuuskyselyt
Henkilöstön palkkaus, uralla eteneminen ja tehtävien jako
 • Palkkaus ja työehdot ovat oikeudenmukaisia eikä syrjintää esiinny
 • Henkilöstön uralla etenemisen ja esim. koulutuksiin pääsyn mahdollisuudet ovat tasa-puolisia kaikille
 • Työtehtävien jako vastaa henkilöstön osaamista
 •  Henkilöstötilinpäätöksen tekeminen ja tehtävien vaatimustasojen määrittelyt
 • Kehittämiskeskustelut
 • Töiden yksilöllinen suunnittelu (esim. työaikajärjestelyt)
 • Mentorointi
 • Tehtäväjärjestelyiden säännöllinen läpikäynti
Työhyvinvointi ja työolojen kehittäminen
 • Työssä jaksaminen ja avoimuus lisääntyvät
 • Sairauspoissaolot vähenevät
 • Henkilöstön toimintaedellytyksiä parannetaan tarvittaessa apuvälineillä
 • Työhyvinvointitoiminta
 • Joustavat työaika- ja paikkajärjestelyt
 • Erilaisten perhemuotojen ja huoltosuhteiden tasavertainen kohtelu
 • Kuulolaitteet, valaistus, sähköiset työvälineet, esteettömyyskartoitukset
Työsuojelu
 • Syrjintätapaukset osataan tunnistaa
 • Syrjintä- ja kiusaamistapauksiin puututaan tehokkaasti
 • Työntekijöiden välinen yhteistyö paranee
 • Työsuojelu- ja muut erillisohjeet syrjintätilanteiden varalta; ohjeet syrjintään ja häirintään puuttumiseksi
 • Työsuojeluviranomaisten ja luottamusmiesten tekemä valvonta
Työntekijöiden osallisuuden lisääminen
 • Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet yhteisten asioiden valmistelussa paranevat
 • Työyhteisön avoimuus ja luottamus lisääntyvät
 • Työntekijöiden koko osaamispotentiaali on käytössä
 • Yhteistoimintaryhmät
 • Kiintiöt työryhmissä
Tiedottaminen ja viestintä
 • Organisaation sisäinen viestintä on avointa, toimivaa ja tavoittaa kaikki työntekijät
 • Henkilöstö on tietoinen organisaation sitoutumisesta yhdenvertaisuuden edistämiseen
 • Viestinnän esteettömyyden huomioiminen
 • Monipuolinen tiedottaminen; intranet, sisäiset tiedotuslehdet, henkilöstöinfot
 • Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tiedottaminen

Yhdenvertaisuus toiminnassa

Toiminta Tavoitteita Esimerkkejä toimintamalleista
 Palvelustrategian kehittäminen
 • Palvelut ovat yhdenvertaisia kaikille
 • Palveluiden käyttäjien eritystarpeet tunnistetaan
 • Osallisuutta vahvistavat yleiset palvelut
 • Eri ryhmille suunnatut erityispalvelut
 • Tulosohjaus ja resurssien kohdentaminen
 Asiakaspalvelu
 • Organisaatio on ja koetaan helposti lähestyttäväksi
 • Palvelutilanteissa ei esiinny syrjintää
 • Henkilöstökoulutus palvelutehtävissä oleville
 • Asiakaspalautemekanismit
 • Ennakko-oletusten ja alentuvan asenteen välttäminen
 Neuvonta ja palveluohjaus
 • Neuvonta ja palveluohjaus helpottavat kaikkien ryhmien pääsyä palveluihin
 • Maahanmuuttajapalvelupisteet ja omankielinen neuvonta
 • Palveluiden saavutettavuuden seuraaminen
Tulkki- ja omankielinen palvelu
 • Sekä asiakkaat, että viranomaiset ymmärtävät toisiaan
 • Huomioidaan asiakkaiden yksityisyyden suoja käyttämällä ammattilaistulkkeja
 • Tulkkien ja etätulkkauksen käyttäminen
 • Apuvälineiden ja muiden kommunikaatiota helpottavien keinojen käyttäminen
Erityspalvelut
 • Erityispalvelut osataan kohdentaa oikein
 • Erityisryhmille suunnatut palvelut ja positiivinen erityiskohtelu parantavat asiakkaiden tosiasiallista yhdenvertaisuutta
 • Ennakko-oletusten ja alentuvan asenteen välttäminen
 • Maahanmuuttaja- ja vammaispalvelut
 • Eri ryhmille suunnatut työelämävalmennukset
 • Romaniyhdyshenkilöt
Asiakaspalaute
 • Kaikilla asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta saamastaan palvelusta
 • Asiakaspalautteen kerääminen eri menetelmin
Yhteistyö eri väestöryhmien kanssa
 • Asiakkaiden tarpeet osataan ottaa huomioon ja palveluiden vaikutukset paranevat
 • Vähemmistöjen näkökulmat tulevat huomioiduksi asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa
 • Kuulemistilaisuudet ja lausuntokierrokset
 • Kansalaisjärjestöstrategiat
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen
Syrjinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen palveluiden osalta
 • Asiakaspalvelusta vastaavat henkilöt eivät syrji
 • Asiakkaat voivat valittaa kokiessaan tulleensa syrjityksi
 • Asiakaspalvelusta vastaavien henkilöiden kehityskeskusteluissa käsitellään syrjimättömyyttä
 • Valitustie tehdään asiakkaille tunnetuksi; valitus-, oikaisuvaatimus- ja muutoksenhakumenettelyt
 • Kantelumekanismit
 • Potilas- ja sosiaaliasiamies
Tiedottaminen
 • Toiminnasta tiedottaminen on tehokasta, läpinäkyvää ja saavuttaa kaikki asiakasryhmät
 • Tiedottaminen käsittelee vähemmistöjen kannalta oleellisia asioita, eikä anna stereotypistä tietoa
 • Ryhmille suunnattu tiedottaminen
 • Eri kielillä tehdyt tiedotusmateriaalit, kuvamateriaalien käyttö
 • Monipuolisten tiedotuskanavien käyttö (radio, ilmaisjakelulehdet)
 • Esteettömät tiedotuskanavat
 • Puututaan yksipuoliseen tai väärään vähemmistöjä koskevaan tiedottamiseen
Esteettömyystoiminta
 • Toimitilat, asiakaspalveluvälineet ja tiedottaminen ovat esteettömiä
 • Vammaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä tehdyt esteettömyyskartoitukset
Lainsäädännön, ohjeistuksien ja politiikan valmistelu
 • Yhdenvertaisuusvaikutukset otetaan huomioon säädösvalmistelussa
 • Ohjeistuksien seurauksena ei synny suoraan tai välillisesti syrjiviä rakenteita tai käytäntöjä
 • Ohjeistuksia laadittaessa arvioidaan niiden vaikutukset eri vähemmistöryhmiin
 • Yhteistyö eri vähemmistö-ryhmien kanssa
Hankintojen kehittäminen
 • Julkisten hankintojen yhdenvertaisuusvaikutukset paranevat
 • Kilpailuttamiskriteereissä otetaan huomioon toiminnan yhdenvertaisuusvaikutukset

 

Hyvien väestösuhteiden tarkastelu

Yhdenvertaisuutta voidaan arvioida myös hyvien väestösuhteiden näkökulmasta. Tässä tapauksessa tarkastelun kohteena on se, miten työyhteisön tai laajemmin yhteiskunnan sosiaalinen ilmapiiri vaikuttaa eri taustoista tulevien henkilöiden toimintavalmiuksiin? Väestösuhteiden kannalta keskeisiä osa-alueita ovat asenteet, turvallisuus, vuorovaikutus ja osallisuus. Tarkastelua voi tehdä esimerkiksi sen osalta millaiset asenteet eri väestöryhmiä kohtaan organisaatiossa on, miten turvallisena toiminta koetaan, voivatko henkilöt olla avoimesti sellaisia kuin ovat, minkälaiset tekijät vaikuttavat vuorovaikutukseen eri ryhmien välillä ja millaisia kokemuksia osallisuudesta ja vaikuttamisesta eritaustaisilla henkilöillä on. Väestösuhteiden tarkastelemiksi on kehitetty tukimateriaaleja kuten hyvien suhteiden indikaattorit joita voi hyödyntää arviointia tehtäessä. Esimerkkimateriaalit löytyvät seuraavasta yhdenvertaisuus.fi sivuston osiosta:

http://www.yhdenvertaisuus.fi/kampanjat/good-relations/

Esimerkki yhdenvertaisuuden arvioimisesta hyvien väestösuhteiden osa-alueita tarkastelemalla.

taulukko-fi

Miten arvioidaan?

yhtenvertaisuus-04Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat kysymyksiä jotka voivat periaatteessa liittyä lähes kaikkeen organisaation toimintaan. Siksi yhdenvertaisuuden arvioiminen voi aluksi tuntua haastavalta. Viime vuosina on kehitetty erilaisia käytännön menetelmiä joita voidaan hyödyntää yhdenvertaisuutta arvioitaessa. Mikään ei myöskään estä organisaatioita kehittämästä sen toiminnalle sopivia uusia menetelmiä arvioinnin tekemiseksi. Seuraavassa esimerkkejä hyviksi havaituista menetelmistä joita erilaiset toimijat ovat käyttäneet yhdenvertaisuuden arvioinnissa.

Kyselyt (henkilöstö- ja sidosryhmäkyselyt)

Yleisin tapa kartoittaa yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä on toteuttaa henkilöstölle tai sidosryhmille (palveluiden käyttäjille) kysely yhdenvertaisuudesta. Henkilöstölle suunnatun kyselyn avulla kartoitetaan esimerkiksi sitä kokevatko työntekijät työpaikan yhdenvertaiseksi, onko työntekijöillä syrjintäkokemuksia, ovatko he havainneet muihin kohdistuvaa syrjintää ja miten vaikuttavina he pitävät työpaikan yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä. Henkilöstökyselyssä voidaan myös kysy henkilökunnan näkemyksiä toiminnan yhdenvertaisuudesta, koulutustarpeista, yhteistyömuodoista syrjinnän vaarassa olevien ryhmien kanssa jne. Sidosryhmäkyselyt voivat kohdistua monenlaisiin ryhmiin kuten palveluiden käyttäjiin, yhteistyökumppaneihin, kansalaisjärjestöihin jne. Tällaisten kyselyiden tarkoituksena on kerätä ulkopuolinen arvio toiminnan yhdenvertaisuudesta tai esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteiden kohdentamisesta.

Arviointikokoukset ja -työpajat

Yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyystilanteen arvioimiseksi voidaan järjestää erillisiä tilaisuuksia kuten temaattisia kokouksia tai työpajoja. Niiden tarkoituksena on yhdessä arvioida sitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu, esiintyykö syrjintää, millaisilla toimenpiteillä eri ryhmien yhdenvertaisuutta voitaisiin edelleen kehittää jne. ? Uusi yhdenvertaisuuslaki korostaa erityisesti työntekijöiden, oppilaiden ja heidän huoltajien sekä opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua tai tulla kuulluksi yhdenvertaisuustoimenpiteiden suunnittelussa ja niiden arvioinnissa. Yhdenvertaisuutta käsittelevät kokoukset ja työpajat voivat toimia keinoina osallistaa kyseisiä ryhmiä toimenpiteiden suunnitteluun ja arviointiin. Arviointikokouksen sisältöjä voidaan ottaa myös osaksi yhdenvertaisuuteen liittyviä koulutustilaisuuksia. Tämä voi lisätä henkilöstön osallistumisaktiivisuutta.

Kuuleminen

Syrjinnän vaarassa olevien ryhmien kuuleminen on hyvä menetelmä kerätä tietoa toiminnan yhdenvertaisuudesta eri ryhmien näkökulmasta.  Kuuleminen voidaan toteuttaa monella tavalla kuten esimerkiksi järjestämällä kuulemistilaisuuksia, toteuttamalla lausuntokierroksia tai haastattelemalla eri ryhmiä edustavien järjestöjen asiantuntijoita.  Kuulemisen helpottamiseksi on laadittu erilaisia työkaluja kuten esimerkiksi julkisen hallinnon viranomaisille tarkoitettu sähköinen lausuntopalvelu sekä kaikille toimijoille avoin ota kantaa – palvelu.

Yhdenvertaisuuden arvioiminen strategiatyössä

Yhdenvertaisuuden arvioiminen voidaan liittää myös osaksi organisaation strategiaprosessia. Esimerkiksi joissain ministeriössä osastoja pyydetään arvioimaan yhdenvertaisuuden toteutumista osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Tällaiset aineistot tuottavat hyvän pohjan yhdenvertaisuuden arvioimiseksi. Arvioinnin pohjaksi voidaan asettaa yhteisiä yhdenvertaisuustavoitteita jotka ovat myös osa organisaation yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Taulukossa 1 on esimerkkinä sisäministeriön vuosina 2013-2014 käyttämät ministeriön yhteiset yhdenvertaisuustavoitteet joiden toteutumista on seurattu osana toiminnan ja talouden suunnittelua.

Esimerkki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteista joiden toteutumista arvioidaan:

Toiminnan suunnittelu ja seuranta:

 1. Lisätään mahdollisuuksien mukaan aliedustetun sukupuolen ja vähemmistöryhmiin kuuluvien rekrytointia sekä naisten osuutta erityisasiantuntija- sekä esimies- ja johtotehtävissä
 2. Ministeriö sekä sisäasiainhallinnon virastot ja laitokset arvioivat kehittämis- ja säädöshankkeidensa sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutukset
 3. Ministeriöllä sekä sisäasiainhallinnon virastoilla ja laitoksilla on ajantasaiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat
 4. Ministeriö kehittää tiedonhankinnan menetelmiä henkilöstön ja asiakkaiden kokemusten keräämiseksi tasa-arvon ja syrjimättömyyden toteutumisesta hallinnonalalla. Tietoa käytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa

-> Asetettuja tavoitteita seurataan ja niistä raportoidaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä toimintakertomuksessa

Ydintoimintojen analyysi

Ydintoimintojen analyysissa organisaatio tarkastelee sen keskeisiä toimintoja kuten viestintää, johtamista, palveluprosessin eri osa-alueita, markkinointia, henkilöstöpolitiikkaa jne. yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Arviointia voidaan tehdä esimerkiksi pohtimalla sitä:

 1. Miten yhdenvertaisia eri toiminnot ovat erilaisten käyttäjien tai osanottajien näkökulmasta? (ryhmäkohtainen tarkastelu)
 2. Miten esteettömiä ja saavuttavia toiminnot ovat?
 3. Millaisin toimenpitein yhdenvertaisuutta voitaisiin edistää?
 4. Millaisilla menetelmillä saadaan tietoa ydintoimintojen yhdenvertaisuudesta?
 5. Millainen vaikutus työntekijöiden asenteilla on toimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden yhdenvertaisuuteen?

Asiakirja-analyysi

Asiakirja-analyysin tarkoituksena on arvioida sitä, miten yhdenvertaisuus huomioidaan organisaation tuottamien asiakirjojen sisällöissä ja miten monimuotoisuutta voitaisiin tehdä näkyvämmäksi jatkossa. Analyysia voidaan tehdä asiakirjojen ohessa myös mediasisällöistä ja muusta viestinnästä.

Asiakirjoissa, tiedottamisessa ja muissa kirjallisissa materiaaleissa käytetty kieli ja terminologia

 • Onko asiakirjoissa käytetty kieli ja terminologia ymmärrettävää ja kenelle?
 • Edistääkö ja heijastaako käytetty kieli ja terminologia yhdenvertaisuutta? Mitä termejä korvaisit ja millä termeillä?
 • Heijastavatko tekstit stereotyyppisiä käsityksiä? Millaisia?
 • Onko tuotetuissa teksteissä heteronormatiivinen lähtöoletus? Jos on, miten se näkyy?
 • Onko teksteissä opettavaa tai ”ylhäältä ohjaavaa” sävyä?
 • Onko teksteissä piilovaikutuksia ja jos on, millaisia?
 • Millaista ihmiskäsitystä tekstit heijastavat?

Esteettömyyskartoitukset

Tilojen ja palveluiden esteettömyydellä ja saavutettavuudella lisätään monien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Esteettömyyden ja saavutettavuuden tarkasteleminen voivat olla osa yhdenvertaisuuden arviointia. Esteettömyyskartoitukset voivat kohdistua rakennettuun ympäristöön tai esimerkiksi sähköisten palveluiden saavutettavuuteen. Esteettömyys- ja saavutettavuus voidaan ottaa huomioon myös rakentamista ja järjestelmähankintoja koskevien hankintojen arviointikriteereissä. Esteettömyyskartoituksien tekemisestä on julkaistu hyviä aineistoja kuten:

Invalidiliiton ESKEH-hankeen materiaalit rakennetun ympäristön kartoituksissa, ohjeistuksissa ja koulutuksissa

Näkövammaisten keskusliiton Esteettömyys huomioitu –leima

Verkkosisältöjen osalta on tietoa eri aineistojen testaamisesta ja itsearvioinneista Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) –suosituksessa

Hyviä välineitä on myös Kulttuuria kaikille –sivustolla

Työsuojelutyön aineistojen hyödyntäminen

Syrjintään liittyvät kysymykset voivat nousta esiin myös työsuojelutyön aineistoissa. Työsuojelun toimintaohjelmia laadittaessa saatetaan tarkastella asioita, jotka ovat tärkeitä myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi palvelutilanteissa toimivien erilaisten etnistä taustaa edustavien työntekijöiden kokema ja asiakkaiden taholta tuleva rasistinen puhe lisää työ psykososiaalista kuormittavuutta.

Tasa-arvotyön aineistojen hyödyntäminen

Myös tasa-arvotyön yhteydessä tuotettuja aineistoja voidaan hyödyntää yhdenvertaisuuden arvioinnissa. Kokemukset sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä voivat tuoda esiin esimerkiksi moniperusteisen syrjintää tai muita työilmapiirin yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tasa-arvotyön yhteydessä toteutetuilla toimenpiteillä voi myös olla positiivinen vaikutus työpaikan yhdenvertaisuuteen.

Tasa-arvotietoa löytyy myös Tasa-arvotiedon keskus Minnasta ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön verkkosivulta.

Yhdenvertaisuus kehityskeskusteluissa

Työyhteisön yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita voidaan käsitellä myös esimiehen ja työntekijän välisessä kehityskeskustelussa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi syrjintäkokemusten, asenteiden tai yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Asiakaspalautteen kerääminen

Yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan ottaa myös mukaan asiakastyytyväisyyttä kartoittaviin kyselyihin. Tämä on yksi keino saada ulkopuolista arviointia toiminnan yhdenvertaisuudesta. Asiakastyytyväisyyttä kerättäessä voidaan myös pohtia keinoja (esteettömyys, erikieliset lomakkeet jne.) joilla kyselyyn vastaaminen tehdään mahdolliseksi mahdollisimman monella asiakasryhmälle.

Ideoita asiakaspalautteen keräämiseen, esim.: www.innokyla.fi .

Laillisuusvalvonta-aineistot

Viranomaisia koskevat laillisuusvalvonta-aineistot saattavat sisältää huomiota jotka ovat merkille pantavia yhdenvertaisuutta arvioitaessa. Laillisuusvalvontaviranomaisten vuosiraportit ja joidenkin viranomaisten sisäiset laillisuusvalvontakertomukset voivat muodostaa tällaisia aineistoja.

Ulkoiset arvioinnit

Yhdenvertaisuutta voidaan arvioittaa myös ulkopuolisella taholla. Esimerkiksi moniin kehittämishankkeisiin liittyy ulkopuolista arviointia jonka yhteyteen voidaan liittää yhdenvertaisuuden arviointia koskevia kokonaisuuksia.

Tutkimuskatsaukset

Organisaation toimialan yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymyksistä voi myös löytyä tutkittua tietoa. Tällaisen tiedon saatavuus voi helpottaa esimerkiksi toiminnan yhdenvertaisuuden arvioimista. Esimerkiksi oikeusministeriön koordinoiman syrjinnän seurantajärjestelmän puitteissa on kerätty paljon tietoa syrjinnän ilmenemisestä koulutuksessa ja vapaa-ajalla, työelämässä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Ihmisoikeusraporttien havainnot ja suositukset

Suomea arvioidaan eri kansainvälisten ihmisoikeussopimusvalvontaelinten toimesta säännöllisin väliajoin. Ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa koskevat maaraportit sisältävät eri elämänalueita koskevia suosituksia monien ryhmien yhdenvertaisuuden kannalta tärkeistä aiheista.

Lisätietoja:
Ulkoministeriön ihmisoikeussopimuksia koskeva verkkosivu

Tulosten analyysi ja suunnittelun käynnistäminen

yhtenvertaisuus-05

Tuloksista toimenpiteisiin

Yhdenvertaisuuden arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa yhdenvertaisuuteen liittyviä kehittämiskohteita. Arvioinnin pohjalta voidaan suunnitella toimenpiteitä joilla yhdenvertaisuutta edistetään työpaikalla ja toiminnassa. Konkreettiset toimenpiteet kirjataan yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Suunnitelma voi olla erillinen tai osa jotain muuta suunnitelmaa (kuten tasa-arvosuunnitelmaa, opetussuunnitelmaa, työsuojeluntoimintaohjelmaa jne.). Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen tueksi on laadittu paljon materiaaleja joita löytyy tämän oppaan lähdeaineistosta.

Yhdenvertaisuussuunnitelma voi pitää sisällään esimerkiksi kuvauksen yhdenvertaisuuden arviointimenetelmistä ja sen tuloksista, listauksen konkreettisista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä sen miten ja millaisella aikataululla suunnitelman toimeenpanoa seurataan, arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään.

Arviointimatriisi

arviointimatriisi

Lähdeaineistoja

Yhdenvertaisuussuunnittelusta on laadittu erilaisia oppaita ja ne voivat antaa ideoita yhdenvertaisuuden arvioimisen ja sen pohjalta tehtävien suunnitelmien tekemiseen. Vaikka osa aineistoita on laadittu vanhan yhdenvertaisuuslain aikana, soveltuvat tähän kerätyt oppaat ja aineistot hyvin uuden yhdenvertaisuuslain edellyttämän kaikki syrjintäperusteet huomioon ottavan suunnitelman tekemisen tueksi. Muutamia uuden lain voimaan tulon jälkeen laadittuja ohjeita on myös ilmestynyt ja aineistot on kerätty tähän aikajärjestyksessä: